Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam

Ang Organisasyon ng Simbahan Hírarkíya ng Símbahan Muía sa pínakamababa): 1.Parokya ઺ pínakamababang baítang; ang mga pangangaííang pananampaíataya ay gínagampanan ng parí 2. Paul: Disipulo ni Hesus Pauí/Pabío ng Tarsus ઺ pínakamahaíaga sa mga mísyonerong Krístíyano; ísang |ew na nakapag-araí muía sa Tarsus, ísang íungsod sa Asía Mínor - noong bata pa, naníníwaía síya na ang mga araí ng Krístíyanísmo ay saíungat sa |udaísm; íumahok síya sa pagpapahírap sa mga Krístíyano.

Síía ang namamahaía sa íba pang obíspo ng DUFKGLRFHVH Mga Barbarong Tribung Germanic *Ang mga2VWURJRWK o (DVW*RWKat 9LVLJRWK o : HVW*RWKay nanírahan sa sííangan at hííaga ng Bíack Sea.

Ang mga tríbung nanínírahan sa kaníuran ng mga Ostrogoth at Vísígoth ay ang mga Vandaí, Lombard, Aíemanní, Burgundían at Frank.

Ipinagawa niya ang unang Masjid sa Pilipinas sa Tubig-Indangan, Pulo ng Simunol, Lalawigan ng Tawi-Tawi.

Ang natitirang bahagi ng Masjid ay makikita pa rin sa dati niyang kinalalagyan.

Nero ઺ pínagbíntangan níya ang mga Krístíyano sa pagkakasunog ng Rome; pínarusahan ang mga Krístíyano ‡ *ínamít ng íbang mga emperador ang mga Krístíyano bííang dahíían sa íbaીt íbang sakuna at masasamang kaganapan.

Ang mga Krístíyano ay ípínako níía sa krus, ípínakaín sa mababangís na hayop at ípínasunog nang buhay. Decíus ઺ naganap sa kanyang pamumuno 311 CE ઺ ang Krístíyanísmo ay gínawang pananampaíataya na naaayon sa batas sa Sííangang Imperyong Roman Edíct of Míían ઺ gínawa ní Emperador Constantíne - nakasaad ang Krístíyanísmo bííang pananampaíatayasa buong Imperyong Roman 395 CE - gínawa ní Emperador Theodosíus ang Krístíyanísmo bííang opísyaí na pananampaíataya D.

Si Makhdum ay namatay sa Pulo ng Sibuto, Lalawigan ng Tawi-Tawi at ang kanyang puntod ay dinadayo ng mga turista hanggang sa ngayon.

Ng taong 1390, si Rajah Baginda ay dumating sa Bansa at pinagpatuloy ang pagpapalaganap ng Islam na sinimulan ni Sharif Makhdum.

Ang mga Unang Simbahan *Ang unang símbahan ay payak na símbahan. Eccíesía ઺ saíítang*reek na ang íbíg sabíhín ay pagpupuíong *Ang mga unang símbahan ay ítínatag sa |erusaíem, Rome, Aíexandría, Antíoch, Constantínopíe at Corínth. Ang paníníwaía na ang mga Obíspo ng Rome ay ang mga kahaíííí ní San Pedro ang dahíían kung bakít ang Rome ang nagíng sentrong Símbahang Krístíyano. Isang Panlahat na Pananampalataya 325 CE ઺ pínuíong ní Emperador Constantíne ang&RXFLO RI1LFHD upang bumaíangkas ng kaíípunan ng mga araí ng Krístíyanísmopínaníwaíaan na ang Díyos at sí Krísto ay íísa).

Tags: , ,